خیابان جمهوری تقاطع هنری کربن ساختمان نجم

صادق مفرد

مشاوره در عرصه راهبردی و مدیریت اردو؛ مسئله محوری

یاسر حسین بیک

مشاوره در عرصه راهبردی و مدیریت اردو؛ عمرانی؛ مسئله محوری

محمدرضا کریمی

مشاوره در عرصه راهبردی و مدیریت اردو؛ جلب مشارکت های مردمی

میرحمید فرقانی

مشاوره در عرصه مدیریت اردو؛ مشارکت های مردمی؛ نقش آفرینی اقتصادی گروه های جهادی؛ هنری

محمد امین میرچی

مشاوره در عرصه کارآفرینی روستایی؛ مدیریت اردو؛ مشارکت های مردمی؛ نقش آفرینی اقتصادی گروه های جهادی

محمد حسن دهقانی

مشاوره در حوزه مسئله محوری؛ سیاست پژوهی و آینده حرکت های جهادی

رضا غلامزاده

مشاوره در عرصه اجتماعی؛ آسیب های اجتماعی؛ فعالیت اقتصادی گروه های جهادی؛ تسهیلگر روستایی؛ مسئله محوری

امیر امیری فر

مشاوره در عرصه پژوهش؛ شناسایی؛ برنامه ریزی منطقه ای

خانم صالحی

مشاوره در عرصه فرهنگی؛ فعالیت جهادی با مخاطب کودک و نوجوان؛ مدیریت جهادی خواهران

حمید حاجی شمس

مشاوره در عرصه اجتماعی؛ آسیب های اجتماعی