خیابان جمهوری تقاطع هنری کربن ساختمان نجم

خانم بهشتی

مشاوره در حوزه کسب و کارهای خرد خانگی؛ مشارکت اجتماعی و تسهیلگری؛ راه اندازی کسب و کارهای روستایی

حمید حاجی شمس

مشاوره در عرصه اجتماعی؛ آسیب های اجتماعی

صادق مفرد

مشاوره در عرصه راهبردی و مدیریت اردو؛ مسئله محوری

محمدرضا کریمی

مشاوره در عرصه راهبردی و مدیریت اردو؛ جلب مشارکت های مردمی

محمدحسین حبیبی

مشاوره در حوزه آسیب های اجتماعی

امیر امیری فر

مشاوره در عرصه پژوهش؛ شناسایی؛ برنامه ریزی منطقه ای

خانم صالحی

مشاوره در عرصه فرهنگی؛ فعالیت جهادی با مخاطب کودک و نوجوان؛ مدیریت جهادی خواهران

میرحمید فرقانی

مشاوره در عرصه مدیریت اردو؛ مشارکت های مردمی؛ نقش آفرینی اقتصادی گروه های جهادی؛ هنری

یاسر حسین بیک

مشاوره در عرصه راهبردی و مدیریت اردو؛ عمرانی؛ مسئله محوری

وحید جلال پور

مشاوره در حوزه علمی و پژوهش و اشتغال در روستاها؛ گروه جهادی دانش آموزی

محمد امین میرچی

مشاوره در عرصه کارآفرینی روستایی؛ مدیریت اردو؛ مشارکت های مردمی؛ نقش آفرینی اقتصادی گروه های جهادی

محمد حسن دهقانی

مشاوره در حوزه مسئله محوری؛ سیاست پژوهی و آینده حرکت های جهادی

خانم پرنیان

مشاوره در عرصه سلامت؛ فعالیت تخصصی در عرصه بهداشت و درمان؛ مدیریت جهادی خواهران

محمدرسول حسینی

مشاوره در حوزه فعالیت جهادی در عرصه بین الملل؛ آسیب های اجتماعی؛ فعالیت در حاشیه شهر

رضا غلامزاده

مشاوره در عرصه اجتماعی؛ آسیب های اجتماعی؛ فعالیت اقتصادی گروه های جهادی؛ تسهیلگر روستایی؛ مسئله محوری