خیابان جمهوری تقاطع هنری کربن ساختمان نجم

میرحمید فرقانی

مشاوره در عرصه مدیریت اردو؛ مشارکت های مردمی؛ نقش آفرینی اقتصادی گروه های جهادی؛ هنری

یاسر حسین بیک

مشاوره در عرصه راهبردی و مدیریت اردو؛ عمرانی؛ مسئله محوری

رضا غلامزاده

مشاوره در عرصه اجتماعی؛ آسیب های اجتماعی؛ فعالیت اقتصادی گروه های جهادی؛ تسهیلگر روستایی؛ مسئله محوری

حمید حاجی شمس

مشاوره در عرصه اجتماعی؛ آسیب های اجتماعی

وحید جلال پور

مشاوره در حوزه علمی و پژوهش و اشتغال در روستاها؛ گروه جهادی دانش آموزی

محمدرسول حسینی

مشاوره در حوزه فعالیت جهادی در عرصه بین الملل؛ آسیب های اجتماعی؛ فعالیت در حاشیه شهر

محمدرضا کریمی

مشاوره در عرصه راهبردی و مدیریت اردو؛ جلب مشارکت های مردمی

محمد حسن دهقانی

مشاوره در حوزه مسئله محوری؛ سیاست پژوهی و آینده حرکت های جهادی

خانم پرنیان

مشاوره در عرصه سلامت؛ فعالیت تخصصی در عرصه بهداشت و درمان؛ مدیریت جهادی خواهران

صادق مفرد

مشاوره در عرصه راهبردی و مدیریت اردو؛ مسئله محوری

محمد امین میرچی

مشاوره در عرصه کارآفرینی روستایی؛ مدیریت اردو؛ مشارکت های مردمی؛ نقش آفرینی اقتصادی گروه های جهادی

امیر امیری فر

مشاوره در عرصه پژوهش؛ شناسایی؛ برنامه ریزی منطقه ای

خانم صالحی

مشاوره در عرصه فرهنگی؛ فعالیت جهادی با مخاطب کودک و نوجوان؛ مدیریت جهادی خواهران

محمدحسین حبیبی

مشاوره در حوزه آسیب های اجتماعی

خانم بهشتی

مشاوره در حوزه کسب و کارهای خرد خانگی؛ مشارکت اجتماعی و تسهیلگری؛ راه اندازی کسب و کارهای روستایی